projekt nr 3

3. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Aleksandra Fredry na terenie dzielnicy Biała Rzeka – „Football Park”


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Dzielnica Biała Rzeka, działka numer 35/6 obr. 9

Skrócony opis

Budowa boiska do piłki nożnej „Football Park” przy ul. Aleksandra Fredry w dzielnicy Biała Rzeka w Rumi o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20x40m).
Boisko ogólnodostępne, monitorowane, dedykowane dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

W ramach projektu inwestycyjnego zaplanowano budowę całorocznego boiska gruntowego do piłki nożnej przy ul. Aleksandra Fredry w dzielnicy Biała Rzeka w Rumi o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20x40m).
Projekt obejmuje przygotowanie nawierzchni, montaż bramek, wykonanie piłkochwytów zabramkowych, a w szczególności:
- wycinka i usunięcie kolidujących drzew i krzewów;
- przygotowanie podłoża gruntowego tj.:
• Warstwa nawierzchni: piasek średnioziarnisty + glina bez domieszek proporcji 40 do 60%, gr. 20cm, walcowana walcem o nacisku 1 tony,
• Warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 1-4 mm, gr.4cm,
• Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (nie wapiennego) łamanego, kliniec, o frakcji 0-63 mm, gr. 15cm,
• Warstwa odsączająca z pisaku lub pospółki o gr. 10cm,
• Koryto (grunt rodzimy)
- obrzeża betonowe 100x30x8 na ławie betonowej B10 na podsypce piaskowej 5 cm – 132 mb;
- montaż bramek z siatką mocowanych w tulejach – 2 szt;
- montaż piłkochwytów o wysokości 4m – 40 mb
- montaż 5 szt stojaków rowerowych
- montaż 2 szt ławek
- podłączenie do monitoringu miejskiego

Boisko w swoim założeniu ma być terenem ogólnodostępnym i dedykowanym dla dzieci i młodzieży. Obiekt powinien być oświetlony (oświetlenie miejskie) oraz objęty monitoringiem miejskim. Wysokie ogrodzenie (piłkochwyty) powinno zapewniać bezpieczeństwo przechodniów oraz przejeżdżających pojazdów. Dwie bramki stalowe lub aluminiowe, solidnie zamontowane do podłoża w tulejach wraz z siatką.
Dojazd do obiektu od strony ulicy Reja z miejscami parkingowymi dla 8 pojazdów. Wzdłuż ogrodzenia przy wejściu na teren boiska zaprojektowano stojaki na 5 rowerów.

Czynniki lokalizacji:
- brak obiektu sportowego dla dzieci i młodzieży w promieniu 2 km;
- teren sąsiadujący z zagospodarowanym już obszarem na cele rekreacyjne (placu zabaw dla dzieci);
- znaczący wzrost zaludnienia okolicznych terenów ze względu na zrealizowane oraz planowane przedsięwzięcia deweloperskie;
- dojazd drogą utwardzoną;

Głównym czynnikiem uzasadniającym potrzebę wykonania boiska sportowego w tej lokalizacji to brak innych alternatywnych obiektów mogących służyć do bezpiecznej gry w piłkę nożną lub inne gry zespołowe, przez dzieci i młodzież zamieszkującą dzielnice Białej Rzeki oraz Lotnisko. Bliskie sąsiedztwo osiedla Rumia Park, a także powstające na okolicznych terenach kolejne inwestycje deweloperskie, przyczyniło się do wzrostu liczby młodych mieszkańców, zwłaszcza dzieci.
Teren przy ulicy Aleksandra Fredry jest powszechnie znanym i uczęszczanym obszarem przez okolicznych mieszkańców. Zadbany i dobrze wyposażony, ogrodzony, plac zabaw przyciąga przez cały rok rodziny z dziećmi. W najbliższych latach na terenie dzielnicy Biała Rzeka oraz Lotnisko powstaną kolejne zabudowania wielorodzinne. Działka wskazana jako lokalizacja na realizację projektu jest jedyną nieruchomością gruntową w granicach tych dwóch dzielnic, która spełnia kryteria statusu własności oraz przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, pod inwestycję tego rodzaju.

Szacunkowe koszty projektu

220.200 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście złotych) w tym: Dokumentacja 16.000,00 zł cena za 1 m2 powierzchnia Rodzaj nawierzchni nawierzchnia ziemna 150,00 zł x 968 = 145 200,00 zł Wyposażenie dwie bramki do piłki nożnej 8 000,00 zł x 1 zestaw = 8 000,00 zł ławka 1 000,00 zł x 2 szt = 2 000,00 zł stojak na rowery 1 000,00 zł x 5 = 5 000,00 zł Ogrodzenie cena za 1mb piłkochwyty (wysokość 4m) 1 000,00 zł x 44 = 44 000,00 zł Łączny koszt wykonania inwestycji 220 200,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Roczny przewidywany koszt utrzymania obiektu – 5.000 zł w tym min.:
sprzątanie, utrzymanie powierzchni, konserwacja urządzeń

We wskazanej lokalizacji planowana jest budowa remizy Straży Pożarnej wraz boiskiem ORLIK, które będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Wskazana inna lokalizacja budowy boiska znacznie przewyższa budżet, którego wartość jednostkowa dla projektów inwestycyjnych zgodnie z § 1ust. 6, pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok tj. 250 000,00 zł brutto. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców