projekt nr 14

14. K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych - II edycja


Opis projektu

„PROJEKT K.L.A.S.A” - II edycja jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu zakładającego wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne w ważnych obszarach funkcjonowania młodych mieszkańców Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce zachowań ryzykownych: używki, przemoc (w tym cyberprzemoc), konflikty rówieśnicze, agresywne wyrażanie trudnych emocji.
Celem projektu jest wspieranie młodzieży w ich indywidualnej drodze do samorozwoju oraz wskazanie im, w jaki sposób omijać społeczne zagrożenia, na które mogą natrafić. Założeniem programu jest również wspólne poszukiwanie z dziećmi ich zalet, których rozwój będzie owocował wyższą satysfakcją w ich życiu dorosłym. Zadaniem programu jest również wytworzenie z dziećmi sieci wsparcia, z której będą mogły skorzystać w sytuacjach dla nich trudnych. Istotnym jest, aby zauważyły wartość wsparcia jakie stanowią dla siebie nawzajem, oraz aby nabrały zaufania i wiedziały do kogo mogą się zgłosić w sytuacji zagrożenia. Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży oraz wykształcenie u niej pozytywnych oraz bezpiecznych reakcji na sytuacje problemowe.
W ramach projektu proponowane jest przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów dla wszystkich siódmych klas szkół podstawowych w Rumi (z przeprowadzonych szacunków wynika, iż będzie ich ok. 25). Każda szkoła będzie miała możliwość wyboru jednego z  trzech tematów zajęć. Proponowane przez nas warsztaty dotyczą: profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w tym cyberprzemocy, rozwoju umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych. O wyborze odpowiedniego tematu warsztatu zadecyduje szkolny psycholog lub pedagog. Dodatkowo, dla uczestników projektu przewidziane są konsultacje psychologiczne. Każda klasa będzie miała możliwość skorzystania z dwugodzinnych konsultacji z psychologiem lub trenerem. Doświadczenie pokazuje, że poruszane podczas zajęć tematy, budzą w nastolatkach wiele emocji i jest wyraźna potrzeba rozmowy o swoich uczuciach, refleksjach.

Proponowane warsztaty:
1. „KUMPEL Z ŁAWKI” - warsztat mający na celu przybliżenie młodzieży tematyki przemocy m.in.: rówieśniczej, domowej, oraz pokazujący różne sposoby jej przeciwdziałania, interwencji oraz poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo, zajęcia zwracają uwagę na problem cyberprzemocy. Zależy nam na uwrażliwieniu młodych adolescentów jakie skutki niesie za sobą nieodpowiednie korzystanie z Internet oraz pokazanie sposobów na odpowiedzialne „bycie w sieci” poprzez dbanie ochronę danych osobowych oraz odpowiedzialne kreowanie wizerunku w sieci.

2. „POGROMCY STRESU – MISTRZOWIE MARZEŃ” – celem warsztatu jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętne odnajdywanie i identyfikowanie swoich zasobów. Podczas zajęć dzieci zwiększą swoją wiedzę na temat własnych emocji i potrzeb jakie się w nich pojawiają w  sytuacjach stresogennych, oraz jak wyznaczać sobie cele i je realizować. Poznają wachlarz konstruktywnych metod samopomocy i rozwoju i nauczą się w jaki sposób z nich korzystać.

3. „NIEZALEŻNA KLASA” - warsztat poruszający tematykę szkodliwych skutków spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania dopalaczy. Podczaj zajęć dzieci będą wykonywały zadania mające na celu wzmocnienie w nich postawy asertywnej, która odgrywa znaczną rolę w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Metody używane podczas zajęć: wykład; ćwiczenia indywidualne i zespołowe; odgrywanie ról; elementy coachingu zespołowego; dyskusja moderowana

Opis lokalizacji

Miejscem realizacji projektu będą szkoły, w których odbywać się będą warsztaty. Z doświadczenia wnioskodawcy nabytego podczas poprzednich edycji projektu wynika, iż szkoły życzliwie wyrażają na to swoją zgodę.

Szacunkowe koszty projektu

Składowe części projektu: 1. Przeprowadzenie dwugodzinnego warsztatu przez dwóch trenerów/ psychologów (x 25 ) (170zł x 2h ) x 25 klas = 8500 zł brutto 2. Przeprowadzenie dwugodzinnych konsultacji przez dwóch trenerów/ psychologów (x 25 ) (170zł x 2h) x 25 klas = 8500 zł brutto 3. Materiały potrzebne do przeprowadzenia jednego warsztatu ( materiały dydaktyczne dla uczestników, artykuły biurowe) 40zł x 25 klas = 1000 zł brutto 4. Flipchart 400 zł brutto Ogółem: 18 4000zł brutto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego