projekt nr 30

30. "Weź serce w swoje ręce" - wczesna prewencja kardiologiczna


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany dla mieszkańców na terenie miasta Rumi

Skrócony opis

Celem głównym projektu jest przeciwdziałania chorobom kardiologicznym, cywilizacyjnym oraz poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi w wieku powyżej 35 roku życia. Projekt dotyczy osób z problemami z zakresu chorób krążeniowych w stadium początkowym jak i zaawansowanym, wszystkich zaburzeń grupy chorób kardiologicznych.

Opis projektu

Cel szczegółowy I tego projektu dotyczy wypracowania pozytywnych, prozdrowotnych nawyków ruchowych, zapobiegających rozwijaniu się chorób cywilizacyjnych.
Cel szczegółowy II Zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów kardiologicznych i neurologicznych. Uczestnictwo w nowatorskich zajęciach ma również wymiar społeczno-edukacyjny. Osoby uczestniczące w zajęciach stają się swoistym przykładem do naśladowania dla najbliższego otoczenia.
Projekt jest skierowany do grupy 12 osób i zakłada pracę indywidualną z instruktorem w celu wypracowania pozytywnych nawyków prozdrowotnych, dzięki którym znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia incydentów kardiologicznych i neurologicznych.
Cykl zajęć indywidualnych 1,5 godzinnych z beneficjentami projektu przewidziany jest w plenerze , trzy razy w tygodniu przez okres sześciu miesięcy. W trakcie zajęć stałe monitorowanie pracy serca z wykorzystaniem pulsometru.

Zadania realizowane w projekcie zostały podzielone na etapy:
1. Wyłonienie grupy docelowej oraz listy rezerwowej beneficjentów.
2. Konsultacje z koordynatorem projektu - fizjoterapeutą celem stworzenia indywidualnego planu ćwiczeń dla każdego uczestnika projektu.
3. Realizacja zajęć 1,5 godziny z wyłonionymi beneficjentami projektu:
- ćwiczenia ogólnorozwojowe (20 min.)
- część główna treningu, ciągłego marszu z kijkami nordic walking w założeniach indywidualnych poprawiającą ogólną tolerancję wysiłku 50 min.)
- ćwiczenia rozciągające , oddechowe i uspakajające (20 min.)
Cykl zajęć indywidualnych 1,5 godzinnych przewidziany jest trzy razy w tygodniu przez okres sześciu miesięcy. W trakcie zajęć stałe monitorowanie pracy serca z wykorzystaniem pulsometru.
4. Konsultacja końcowa, podsumowanie indywidualne realizowanych działań. Stała promocja realizowanych założeń projektu w celu zachęcenia innych osób do wczesnej prewencji kardiologicznej poprzez artykuły w prasie, na stronie internetowej oraz portale społecznościowe realizowana przez koordynatora projektu.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt trenerów indywidualnych:  48 300,00 zł
Zakup kijków: 1 300,00 zł
Ubezpieczenie NW: 320,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Złożony projekt nie jest ogólnodostępny a zgodnie z  §2 ust. 4 załącznika nr 3 do uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok "Teren na którym będzie realizowany projekt musi być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców". Ponadto na liście mieszkańców miasta Rumi, popierających projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok nie podano nazwy projektu. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt i nie podlega on dalszemu opiniowaniu.