projekt nr 37

37. "Harcerski Zagajnik" (etap I) pomiędzy ulicami Rodziewiczówny a Mickiewicza (działki: 835, 836, 837, 838)


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działki: 835, 836, 837, 838 (obręb 18) przy ulicy Rodziewiczówny i Mickiewicza

Skrócony opis

Miejsce spotkań dzieci i młodzieży - mieszkańców Rumi oraz członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Budynek ma spełniać potrzeby lokalowe działań harcerskich oraz inicjatyw na rzecz wszystkich mieszkańców dostępny równie dla innych organizacji pozarządowych. W lokalu odbywa się będę wydarzenia kulturalno-edukacyjne na zasadach forum wymiany myśli, doświadczeń i wspólnego działania.

Opis projektu

W ramach projektu "Harcerski Zagajnik" przewidywane jest: wybudowanie budynku trzykondygnacyjnego (etap pierwszy: piwnica, parter) oraz wykonanie potrzebnej dokumentacji planistycznej. Ponadto na terenie planowanej inwestycji powstanie ogólnodostępna wiata ogniskowa. Całe przedsięwzięcie planowane jest na dwa etapy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020. Projekt jest odpowiedzią na potrzebny lokalowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działającego na rzecz wychowania dzieci i m odzieży w Rumi. Co więcej w budynki równorzędnie odbywać się będą działania adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Będą to spotkania kulturalno-oświatowe, forum wymiany myśli, doświadczeń i wspólnego działania. Pomieszczenia w zamyśle będą udostępniane także dla innych organizacji pozarządowych. Realizacja projektu poszerzy spektrum działalności Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który na terenie Rumi liczy już około 150 członków, a uwzględniając rodziców, sympatyków oraz byłych członków jest to grupa kilkuset osób. Wybudowanie tej nieruchomości będzie odpowiedzią na potrzeby społeczno-kulturowe mieszańców oraz uzupełnieniem ofert wychowania i edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży. Gospodarzem miejsca byłby Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej reprezentowany przez instruktorki i instruktorów ze środowiska rumskiego. Prowadzenie "Harcerskiego Zagajnika" odbywać się będzie na zasadach wolontariatu, a opierać o działalność statutową ZHR-u.

Szacunkowe koszty projektu

250 000,00 zł ( dokumentacja, fundamenty, piwnica, parter + wykończenie; wiata ogniskowa)

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Sprzątanie, konserwacja, zarządzanie obiektem, wszelka działalność - praca społeczna członków ZHR-u i odbiorców projektu Media (ogrzewanie, prąd, gaz, woda) ok. 10 000,00 zł rocznie

Dla wskazanej lokalizacji została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 polegającej na budowie obiektu przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana budowa przedszkola jest obecnie w fazie przygotowań do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Nie można wyliczyć kosztów inwestycji, gdyż aby oszacować koszt trzeba zlecić projekt określając podstawowe parametry i wymagania a następnie go skosztorysować. Przygotowanie projektu oraz pozyskanie pozwolenia na budowę nie zmieści się w czasookresie jednego roku. Ponadto projekt ten nie jest ogólnodostępny a zgodnie z  §2 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok "Teren na którym będzie realizowany projekt musi być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców". W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców.