projekt nr 5

5. Szybka rehabilitacja pourazowa dla Rumian aktywnych zawodowo oraz dzieci i młodzieży posiadającej kartę sportowca


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wybrany w drodze konkursu ofert Zakład Rehabilitacyjny działający na terenie miasta Rumia.

Skrócony opis

Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek którego wymagają pilnej rehabilitacji. Ze względu na długi czas oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ, projekt ma na celu sfinansowanie pierwszych 10 zabiegów indywidualnych z fizjoterapeutą i 10 dowolnych zabiegów fizyko lub hydroterapeutycznych.

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie możliwości szybkiej, nieodpłatnej rehabilitacji mieszkańcom Rumi (czynnym zawodowo lub niepełnoletnim posiadającym ważną kartę sportowca), którzy ulegli wypadkowi (nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz) i posiadają skierowanie od lekarza na zabiegi rehabilitacji w dopiskiem „pourazowe” i „pilne”. Ze względu na czas oczekiwania na pilne zabiegi refundowane przez NFZ, gdzie najkrótsze terminy wynoszą kilka miesięcy, rehabilitacja po tym czasie staje się nieskuteczna. Rumia, do której jako zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia mieszkańców, powinna zadbać o ich szybki powrót do życia zawodowego, a w przypadku młodych ludzi – do sportowego. Miastu przynosi to korzyści zarówno materialne jak i wizerunkowe, a mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej, mając świadomość „zaopiekowania się” nimi przez miasto w najważniejszej dla każdego kwestii jego zdrowia, w razie wypadku.
Należy stworzyć procedurę i dokumentację wykonania takiego projektu. Główne założenia:
1. Do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby zameldowane w Rumi, które
- przedstawią zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy/wydruk z CEiDG przedsiębiorstwa, którego są właścicielem/współwłaścicielem/akt powołania, akt mianowania, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub
- w przypadku niepełnoletnich przedstawią ważną na dzień składania wniosku kartę sportowca
oraz
- przedstawią skierowanie od lekarza rehabilitacji/ortopedy lub innego mającego takie uprawnienia, do przebycia rehabilitacji z dopiskiem „pilne” i „pourazowe”
2. Osoby te zobligowane są złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w UM Rumia wraz z wymaganymi dokumentami
3.Po otrzymaniu zgody (do ustalenia w jakiej formie) udają się do placówki rehabilitacji i są umawiani na termin nieprzekraczający 2 tygodni
4. Zakład Rehabilitacji wykonuje usługę.
5. Zakład Rehabilitacji wystawia gminie fakturę za wykonaną usługę
6. Gmina rozlicza usługę.
7. Do programu można przystąpić tylko raz.
8. W programie bierze udział zakład rehabilitacji(lub np. dwa pierwsze zakłady) z terenu miasta Rumi, które zostaną wyłonione w wyniku konkursu ofert i które spełniają kryteria wykonania finansowanych przez Rumię zabiegów (sala ćwiczeń, sala masażu, urządzenia do fizykoterapii).
9.Finansowane z projektu ma być: 10 zabiegów terapii indywidualnej z fizjoterapeutą (po 30 min. każdy) oraz 10 zabiegów fizyko/hydro terapii w zależności od zaleceń lekarza.
10. Projekt kończyłby się wraz z wykorzystaniem środków na niego przeznaczonych.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt pakietu 10 zabiegów terapii indywidualnej w dwóch dużych placówkach rehabilitacji w Rumi wynosi 470 zł
Koszt pakietu fizyko/hydroterapii – 100-150 zł
Jeśli w drodze konkursu zakłady zdecydowałyby się wykonać powyższe za kwotę 500 zł, to rocznie do programu mogłoby przystąpić 100 poszkodowanych w wypadkach Rumian.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień