projekt nr 40

40. Angielski bez tajemnic w ekologicznej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rumia, ul. Kujawska 8A

Skrócony opis

Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom w szczególności uczniom Rumi możliwości darmowej nauki języka angielskiego. Zajęcia będą realizowane na terenie szkoły przez jej kadrę nauczycielską.

Opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowane mieszkańcom Rumi w szczególności uczniom możliwości darmowej nauki języka angielskiego. Zajęcia będą realizowane na terenie szkoły przez jej kadrę nauczycielską. Nauczyciele PSSE w Rumi od wielu lat uzyskują olbrzymie sukcesy w nauczaniu języka angielskiego. Ich uczniowie są finalistami i laureatami konkursów wojewódzkich oraz otrzymują certyfikaty znajomości z języka angielskiego na poziomie średnim. Tak wielkie doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli PSSE umożliwi znacząco podniesienie kompetencji językowych mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz  szkół ponadpodstawowych miasta Rumi. Lekcje będą odbywać się na żywo i będą prowadzone na 3 poziomach zaawansowania. Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych osobiście lub przez Internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu. Każdy z poziomów obejmie 50 lekcji ( w sumie w ciągu roku odbędzie się 150 lekcji). Lekcje będą się odbywać  w udostępnionej przez PSSE sali lekcyjnej i będą dostępne w formie na żywo dla 18 osób.
Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut i będzie transmitowana przez internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób.
Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany.

Uzasadnienie projektu:
Jest to przedsięwzięcie ogólnodostępne o zasięgu ogólnomiejskim, adresowane do wszystkich mieszkańców w szczególności uczniów, a uczestnictwo w zajęciach możliwe jest za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Beneficjentami będą zarówno dorośli mieszkańcy jak i dzieci uczęszczające do rumskich przedszkoli i szkół również nauczyciele (zwiększenie liczby miejsc pracy) i rodzice (m.in. zmniejszenie nakładów finansowych na prywatną edukację językową). Nabór do projektu przeprowadzony będzie w formie otwartej.
Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców i uruchomienie zajęć z języka angielskiego dla wszystkich chętnych mieszkańców i uczniów miasta Rumi, co znacząco wpłynie na podniesienie kompetencji językowych uczęszczających. Dobra znajomość języka angielskiego jest kompetencją zwiększającą szansę na sukces edukacyjny i rozszerza możliwości w tym zakresie, pozwala lepiej funkcjonować na rynku pracy, pomaga pełniej uczestniczyć w kulturze i umożliwia swobodne porozumiewanie się z ludźmi z całego świata (co może być przydatne i w pracy i podczas wakacyjnych podróży). Z kolei brak znajomości tego języka (lub słaba znajomość) jest czynnikiem wykluczającym i zmniejszającym szanse na swobodne poruszanie się w wielu obszarach życia społecznego. Chcemy kształcić naszych mieszkańców na światłych i kompetentnych kulturowo obywateli współczesnego świata, ale także częściowo przeciwdziałać nierównym szansom na zdobywanie kompetencji w zakresie władania językami obcymi.
Nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego są elementem równego dostępu do edukacji i wyrównywania szans osób ze środowisk o niskim statusie socjo-ekonomicznym, co czyni proponowany projekt przedsięwzięciem o dość dużym znaczeniu społecznym.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt całego projektu: 50 000,00 zł

a) Opracowanie i przeprowadzenie lekcji 50 lekcji x 3 poziomy x 150,00 zł (koszt przygotowania, przeprowadzenia lekcji, mediów, sprzątania konserwacji, wymiany np słuchawek itd) - 22 500,00 zł
b) Materiały promocyjne - (Projekt oraz druk materiałów promocyjnych plakaty, ulotki) - 5 000,00 zł
c) Materiały i pomoce dydaktyczne na 15 stanowisk (przygotowanie sali, zakup laptopów, słuchawek, stołów trapezowych, gier, książki, słowniki, karty obrazkowe) - 22 500,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wnioskodawca wycofał projekt