projekt nr 34

34. Rewitalizacja terenu zielonego przy Zagórskiej Strudze wraz z przebudową układu drogowego.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulice: Księdza Lucjana Gierosa 7, Nr działki 973/4, obręb nr 18

Skrócony opis

Miejsca postojowe przy Zagórskiej Strudze - ze względu na ciągły brak miejsc postojowych w rejonie centrum Rumi wszyscy mieszkańcy mamy szansę na stworzenie takich miejsc w pobliżu instytucji publicznych tj. Straż Miejska i MOPS Rumia, co pozwoli na sprawniejsze działanie takich instytucji i pozwoli nam mieszkańcom uzyskać nowe miejsca do parkowania.

Opis projektu

W ramach projektu  wykonanie zostanie utwardzona  jezdnia w miejscu istniejącej. Przy jezdni zlokalizowane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości wynikającej z dostępnego terenu, bez wycinki dużych drzew na ten cel. Teren zielony na działkach 973/4 i 974/2 obręb 18. zostanie odświeżony i przekształcony w teren przyjazny pieszym. Wykonana zostanie pielęgnacja zieleni, wycinki i przycinki umożliwiające spacerowanie po terenie, zostaną zrealizowane nowe nasadzenia roślin. Wykonane zostaną ścieżki dla pieszych.

Zrealizowanie powyższej inwestycji zwiększy ilość miejsc postojowych dla mieszkańców (ul. Gierosa, ul. Abrahama, ul. Dąbrowskiego, ul. Starowiejskiej, ul. Torowej itp)
Straż Miejska oraz MOPS Rumia a właściwie pracownicy w czasie pracy będą mogli zostawić swoje pojazdy a petenci zaparkują na istniejącym przy MOPS placu.
Zmaleje ilość aut parkujących bezpośrednio na ul. Abrahama co zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość w okresach szczytu tej ulicy.

Szacunkowe koszty projektu

Szacowana wielkość w m2 to 350 m2 w zarysie 14 m2 x 25mb
ilość aut postojowych to około 18 aut wg szacunków 2,5 x 5 1m2/postój
Koszt wykonania przyjmując cenę za 1m2 - 80,00 zł
350 m2 x 80,00 zł = 28 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt roczny sprzątania i remontów to: 350 m2 x 3,00 zł = 1 050,00 zł/rocznie