projekt nr 4

4. Miasteczko Ruchu Rowerowego dla Dzieci


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

działka Nr 85 Obręb 13 przy ul. Topolowej (przy istniejącym placu zabaw)

Skrócony opis

Miasteczko Ruchu Rowerowego przy ul. Topolowej obok istniejącego placu zabaw, z oznakowanymi trasami przejazdu i urządzeniami przeznaczonymi do nauki przepisów ruchu drogowego (w tym m. in. znaki drogowe poziome i pionowe). Pozwoli w bezpiecznych warunkach na jadę na rowerze, hulajnodze, a równocześnie na wdrażanie dzieci do właściwego zachowania na drodze oraz bycia świadomym uczestnikiem ruchu.

Opis projektu

Projekt ma na celu zbudowanie Miasteczka Ruchu Drogowego, które pozwoli w bezpiecznych warunkach wdrożyć dzieci do właściwego zachowania na drodze oraz nauki bycia świadomym uczestnikiem ruchu. W ramach projektu należy zbudować bezpieczną nawierzchnię komunikacyjną, z urządzeniami przeznaczonymi do nauki przepisów ruchu drogowego, tj. znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.
Powstanie Miasteczka Ruchu Drogowego jest wynikiem potrzeb związanych z kształtowaniem umiejętności jazdy na rowerze, znajomości przepisów ruchu drogowego. Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego występują podczas realizacji planów wychowawczych, wychowania komunikacyjnego oraz zdobywania karty rowerowej. Miasteczko Ruchu Drogowego stworzy bezpieczne warunki do jeżdżenia na rowerach, hulajnogach z równoczesną nauką zasad ruchu drogowego. Nauka może być doraźnie prowadzona we współpracy z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji.
Wypadki komunikacyjne stanowią największy odsetek uszkodzeń ciała oraz urazów u dzieci. Nie ma lepszego sposobu na poprawę bezpieczeństwa, jak ukształtowanie prawidłowych nawyków już u najmłodszych dzieci, które będą znały zasady bezpiecznego poruszania się na rolkach, czy rowerze.
Pojawia się możliwość organizowania konkursów dla dzieci o zasięgu dzielnicowym i miejskim na temat bezpiecznego poruszania się po drogach we współpracy ze Strażą Miejską i Policją. Stworzy miejsce do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.  
W ramach realizacji niniejszego zadania należy zrealizować następujące szczegółowe działania:
- rozmieszczenie zaprojektowanych ścieżek rowerowych,
- zbudowanie ronda,
- wykonanie przejazdów,
- namalowanie znaków poziomych,
- zakupienie tablic znaków pionowych,
- zamontowanie oświetlenia LED.
Miasteczko Ruchu Drogowego musi zawierać co najmniej:
1. Skrzyżowania różnego rodzaju takie jak:
- równorzędne,
- drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną,
- o ruchu okrężnym,
- z sygnalizacją świetlną,
- z tak zwanym łamanym pierwszeństwem (oznakowanie T-6a/T-6c);
2. Drogi jednokierunkowe i dwukierunkowe o jednym i dwóch pasach ruchu w każdym kierunku;
3. Chodnik/i wraz z przejściami dla pieszych o ruchu niekierowanym, w tym jedno na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu w danym kierunku;
4. Oznakowanie pionowe w postaci znaków, związane z odpowiednią infrastrukturą drogową (w tym wszystkie znaki ostrzegawcze);
5. Stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci.

Szacunkowe koszty projektu

191 000,00 zł ( w tym: przygotowanie projektu 2 000,00 zł; wykonanie prac ziemnych 10 000,00 zł; wykonanie bezpiecznej nawierzchni 60 000,00 zł; wykonanie oznaczeń poziomych 1 000,00 zł; postawienie niskiego ogrodzenia, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zainstalowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, oznakowanie przejść dla pieszych 110 000,00 zł; zamontowanie oświetlenia LED 8 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1 000,00 zł - prace zabezpieczające infrastrukturę i sprzęt przed warunkami jesienno-zimowymi

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień

Załączniki

projekt-nr-4.pdf