projekt nr 10

10. Utwardzenie ulicy Żeglarzy (dotyczy odcinka końcowego ulicy). Budowa ulicy płytami "yomb" wraz z chodnikami z obu stron.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 36/1. Obręb nr 15.
Końcowa część ulicy Żeglarzy (fragment) odcinek od ulicy Stoczniowców na długości 110 metrów już istnieje.

Skrócony opis

Projekt wykonania nawierzchni z płyt "yomb" wraz z chodnikami po obu stronach znacząco poprawi jakość życia mieszkańców jak i pracowników zakładów pracy przy ul. Żeglarzy. Obecny stan fragmentu ulicy Żeglarzy (objętego projektem) nie nadaje się do użytkowania. Po opadach cała ulica zalana jest woda deszczową. Wyrównanie ulicy przez gminę jest działaniem krótkoterminowym.

Opis projektu

Projekt wykonania nawierzchni z płyt "yomb" wraz z chodnikami po obu stronach ulicy bardzo wpłynie na użytkowanie mieszkańców tej ulicy. Obecny stan zgłoszonego projektu nie nadaje się do użytkowania. Po małych opadach deszczu ulica zmienia się w wielkie kałuże. Zaznaczyć należy, że ta część miasta leży na terenach podmokłych gdzie występują nisko wody gruntowe. Brak dojścia do posesji jest częstym zjawiskiem gdyż cała ulica jest zalana wodą deszczową.
Wyrównanie ulicy przez gminę jest działaniem krótkoterminowym ponieważ kolejne opady powodują następne "dziury" w ulicy co powoduje częste naprawy zawieszenia samochodów.
Wykonanie i dokończenie końcowego odcinka ulicy Żeglarzy w nawierzchni z płyt "yomb" wraz z chodnikiem po obu stronach ulicy znacząco poprawi jakość życia mieszkańców jaki i pracowników zakładów pracy przy ulicy Żeglarzy.
Projekt dla ulicy już istnieje w UM Rumia. Projekt zakłada zlokalizowanie dwóch lamp ulicznych.

Szacunkowe koszty projektu

Około 85 metrów nawierzchni z płyt yomb. Około 170 metrów chodnika z kostki betonowej. Oświetlenie zewnętrzne dwie lampy uliczne. Razem koszt inwestycji około 200.000 zł.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt ok. 2000 złotych/rocznie.

Opracowywany w Urzędzie Miasta Rumi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ul. Żeglarzy będzie zakładał, że ul. Żeglarzy stanie się głównym ciągiem technicznym miasta. Obecnie ulicą Żeglarzy prowadzony jest ciężki ruch kołowy obsługujący działki o charakterze przemysłowym. W związku z tym, niezasadne ekonomicznie jest utwardzenie fragmentu ulicy płytami typu yomb, gdyż obciążenie ciężkim ruchem samochodowym spowoduje degradację jezdni.