projekt nr 46

46. K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych - III EDYCJA


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na terenie rumskich szkół podstawowych.

Skrócony opis

PROJEKT K.L.A.S.A zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla rumskiej młodzieży.
Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i umożliwienie młodzieży korzystania z konsultacji psychologicznych we wszystkich szkołach podstawowych w Rumi.
Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce przemocy rówieśniczej i rozwoju kompetencji miękkich.

Opis projektu

„PROJEKT K.L.A.S.A” zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne w ważnych obszarach funkcjonowania młodych mieszkańców Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce zachowań ryzykownych: używki, przemoc w tym cyberprzemoc, konflikty rówieśnicze, agresywne wyrażanie trudnych emocji, destrukcjne formy spędzania wolnego czasu.
Celem projektu jest wspieranie młodzieży w ich indywidualnej drodze do samorozwoju oraz wskazanie im, w jaki sposób omijać społeczne zagrożenia, na które mogą natrafić. Założeniem programu jest  również wspólne poszukiwanie z dziećmi ich zalet, których rozwój będzie owocował wyższą satysfakcją w ich życiu dorosłym. Zadaniem programu jest również wytworzenie z dziećmi sieci wsparcia, z której będą mogły skorzystać w sytuacjach dla nich trudnych. Istotnym jest, aby zauważyły wartość wsparcia jakie stanowią dla siebie nawzajem, oraz aby nabrały zaufania i wiedziały do kogo mogą się zgłosić w sytuacji zagrożenia. Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży oraz wykształcenie u niej pozytywnych oraz bezpiecznych reakcji  na sytuacje problemowe.
W ramach projektu proponowane są trzy warsztaty o tematyce: profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w tym cyberprzemocy, rozwoju umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych. Projekt zakłada przeprowadzenie wybranego warsztatu w siódmych klasach szkół podstawowych w Rumii. O wyborze odpowiedniego tematu  warsztatu zadecyduje szkolny psycholog lub pedagog. Dodatkowo, dla uczestników projektu przewidziane są konsultacje psychologiczne. Doświadczenie pokazuje, że poruszane podczas zajęć tematy, budzą w nastolatkach wiele emocji i występuje wyraźna potrzeba rozmowy o swoich uczuciach, refleksjach.

W odpowiedzi na potrzebę nauczycieli projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji, których celem jest  przybliżenie specjalistom współczesnych zagrożeń dotykających młodzież. To pozwoli na zbudowanie pomostu empatycznego porozumienia pomiędzy dorosłymi a dziećmi, w kwestiach, które mają wpływ na ich funkcjonowanie.

Proponowane warsztaty:
1. „KUMPEL Z ŁAWKI” - warsztat mający na celu przybliżenie młodzieży tematyki przemocy m.in.: rówieśniczej, domowej, oraz pokazujący różne sposoby jej  przeciwdziałania, interwencji oraz poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo, zajęcia zwracają uwagę na problem cyberprzemocy. Zależy nam na uwrażliwieniu młodych adolescentów jakie skutki niesie za sobą nieodpowiednie korzystanie z Internet oraz pokazanie sposobów na odpowiedzialne „bycie w sieci” poprzez dbanie ochronę danych osobowych oraz odpowiedzialne kreowanie wizerunku w sieci

2. „POGROMCY STRESU – MISTRZOWIE MARZEŃ” – celem warsztatu jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności: radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania i identyfikowanie swoich zasobów. Podczas zajęć dzieci zwiększą swoją wiedzę na temat własnych emocji i potrzeb jakie się w nich pojawiają w  sytuacjach stresogennych, oraz  jak  wyznaczać sobie cele i je realizować.   Poznają wachlarz konstruktywnych metod samopomocy i rozwoju i nauczą się w jaki sposób z nich korzystać.

3. „NIEZALEŻNA KLASA” - warsztat poruszający tematykę szkodliwych skutków spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania dopalaczy. Podczaj zajęć dzieci będą wykonywały zadania mające na celu wzmocnienie w nich postawy asertywnej, która odgrywa znaczną rolę w profilaktyce zachowań ryzykownych.
Metody używane podczas zajęć: wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, elementy coachingu grupowego

Szacunkowe koszty projektu

1.Przeprowadzenie dwugodzinnego warsztatu przez dwóch trenerów/ psychologów x 28 (szacowana liczba klas biorących udział w projekcie)
    (160zł x 2h ) x 28 klas = 8 960 zł netto
2.Przeprowadzenie dwugodzinnych konsultacji przez dwóch trenerów/ psychologów x 28 (szacowana liczba klas biorących udział w projekcie)
   (160zł x 2h) x 28 klas = 8 960 zł netto
3.Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów ( materiały dydaktyczne dla uczestników, artykuły biurowe)
   50zł x 28 klas = 1400zł netto

Ogółem
19 320zł netto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień