projekt nr 18

18. K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany dla uczniów zamieszkujących i realizujących obowiązek szkolny na terenie miasta Rumia.

Skrócony opis

"PROJEKT K.L.A.S.A" zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne w ważnych obszarach funkcjonowania młodych mieszkańców Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce zachowań ryzykownych: używki, przemoc w tym cyberprzemoc, konflikty rówieśnicze, agresywne wyrażanie trudnych emocji, destrukcyjne formy spędzania wolnego czasu.

Opis projektu

"PROJEKT K.L.A.S.A" zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne w ważnych obszarach funkcjonowania młodych mieszkańców Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce zachowań ryzykownych: używki, przemoc w tym cyberprzemoc, konflikty rówieśnicze, agresywne wyrażanie trudnych emocji, destrukcyjne formy spędzania wolnego czasu.
Celem projektu jest wspieranie młodzieży w ich indywidualnej drodze do samorozwoju oraz wskazanie im, w jaki sposób omijać społeczne zagrożenia, na które mogą natrafić. Założeniem programu  jest również wspólne poszukiwanie z dziećmi ich zalet, których rozwój będzie owocował wyższą satysfakcją w ich życiu dorosłym. Zadaniem programu jest również  wytworzenie z dziećmi sieci wsparcia, z której będą mogły skorzystać w sytuacjach dla nich trudnych. Istotnym jest, aby zauważyły wartość wsparcia jakie stanowią dla siebie nawzajem oraz aby nabrały zaufania i wiedziały do kogo mogą się zgłosić w sytuacji zagrożenia. Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży oraz wykształcenie u niej pozytywnych oraz bezpiecznych reakcji na sytuacje problemowe.
W ramach projektu proponowane są trzy warsztaty o tematyce: profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w tym cyberprzemocy, rozwoju umiejętności intrapersonalnych i  interpersonalnych. Projekt zakłada przeprowadzenie wybranego warsztatu w siódmych klasach szkół podstawowych w Rumi. O wyborze odpowiedniego tematu warsztatu zadecyduje szkolny psycholog  lub pedagog. Dodatkowo, dla uczestników projektów przewidziane są konsultacje psychologiczne. Doświadczenie pokazuje, że poruszane podczas zajęć tematy, budzą w nastolatkach wiele emocji  i jest wyraźna potrzeba rozmowy o swoich uczuciach, refleksjach.
W odpowiedzi na potrzebę nauczycieli projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji, których celem jest przybliżenie specjalistom współczesnych zagrożeń dotykających młodzież. To pozwoli na zbudowanie pomostu empatycznego porozumienia pomiędzy dorosłymi a dziećmi, w kwestiach, które mają wpływ na ich codzienne funkcjonowanie.
Proponowane warsztaty:
1. "KUMPEL Z ŁAWKI" - warsztat mający na celu przybliżenie młodzieży tematyki przemocy m.in.:rówieśniczej, domowej oraz pokazujący różne sposoby jej przeciwdziałania, interwencji oraz poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Zależy nam na uwrażliwieniu młodych adolescentów jakie skutki niesie za sobą nieodpowiednie korzystanie z Internetu oraz pokazanie sposobów na odpowiedzialne kreowanie wizerunku w sieci.
2. "POGROMCY STRESU - MISTRZOWIE MARZEŃ" - celem warsztatu jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętne odnajdywanie i identyfikowanie swoich zasobów. Podczas zajęć dzieci zwiększą swoją wiedzę na temat własnych emocji i potrzeb jakie się w nich pojawiają w sytuacjach stresogennych oraz jak wyznaczyć sobie cele i je realizować. Poznają wachlarz konstruktywnych metod samopomocy i rozwoju oraz nauczą się w jaki sposób z nich korzystać.
3. "NIEZALEŻNA KLASA" - warsztat poruszający tematykę szkodliwych skutków spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania dopalaczy. Podczas zajęć dzieci będą wykonywały zadania mające na celu wzmocnienie w nich postawy asertywnej, która odgrywa znaczna rolę w profilaktyce zachowań ryzykownych.  
Metody używane podczas zajęc: wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, odgrywanie ról, elementy coachingu zespołowego, dyskusja moderowana.

Szacunkowe koszty projektu

20.650 zł netto w tym:
150 zł x 2h x 30 klas = 9000 zł netto (Przeprowadzenie dwugodzinnego warsztatu przez dwóch trenerów/psychologów.),
150 zł x 2h x 30 klas = 9000 zł netto (Przeprowadzenie dwugodzinnych konsultacji przez dwóch trenerów/psychologów.),
75 zł x 23 klas = 2.250 zł netto (Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatu - materiały dydaktyczne dla uczestników, artykuły biurowe.),
400 zł netto (Flipchart).

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego