projekt nr 21

21. "PASJA I ŻYCIE PO 60-SIĄTCE".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

szkoły publiczne, tereny miejskich parków, basen, centra rehabilitacji, MDK w Rumi

Skrócony opis

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi powyżej 60 rok życia. Projekt jest skierowany do grupy od 100 do 80 seniorów. Obejmuje m.in. zajęcia edukacyjne związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zajęcia ruchowe usprawniające kondycję ruchową, zajęcia rekreacyjne na basenie, jacuzzi, saunę oraz trzy koncerty kameralne pod hasłem "Muzyka niejedno ma imię".

Opis projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi powyżej 60 rok życia. Projekt jest skierowany do grupy od 100 do 80 seniorów i zakłada:
Zad. A) zajęcia edukacyjne (kurs) związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Kursem objętych byłoby 80 osób - seniorów Rumi, w grupach po 10 osób. Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (Emergency First Response) uczą udzielania podstawowej piewszej pomocy, wykonywanie masażu serca, sztucznego oddychania, udzielania pomocy w sytuacjach zadławienia, zachłyśnięcia, zawału, złamań, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zasady wzywania pomocy itp. Kurs obejmuje wykład, pokaz i ćwiczenia na fantomach i trwa do 5 h. Potrzebna klasa szkolna na 8 spotkań po 5 h.
Harmonogram szkoleń:
m-c marzec, kwiecień, maj 2018 r. przeszkolenie 4 grup
m-c październik, listopad 2018 r. przeszkolenie 4 grup
(czyli jeden lub dwa razy w miesiącu).
Uzasadnienie: Szybko i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc zmniejsza skutki sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu i skierowanie tej edukacji do ludzi po 60-tym roku życia jest bardzo uzasadnione, zwłaszcza,że te osoby już nie pracują, a więc nie mogą liczyć na tego typu szkolenia organizowane przez zakład pracy.

Zad. B) zajęcia ruchowe dla seniora,usprawniające kondycje ruchową:
- gimnastyka ogólnokondycyjna dla seniora - zajęcia organizowane w centrach rehabilitacji działających w naszym mieście, dla 6 gr. po 15 osób i 1 gr. 10 osób w ilości 16 zajęć (2 razy w tygodniu po 45 min.).
Harmonogram zajęć gimnastycznych:
- 2 gr. po 15 osób od 8 stycznia do 2 marca 2018 r.
- 2 gr. po 15 osób od 5 marca do 28 kwietnia 2018 r.
- 2 gr. po 15 osób od 7 maja do 29 czerwca 2018 r.
- 1 gr. po 10 osób od 4 lipca do 26 sierpnia 2018 r.

- zajęcia TAI CHI - na świeżym powietrzu, ćwiczenia aktywizujące wszystkie funkcje życiowe organizmu, sprzyjają poprawie utrzymania równowagi, kształtują odczucie własnej efektywności. W okresie wakacji 2 grupy po 20-30 osób - ćwiczenia na terenach parków miejskich, 8 godzin dla każdej grupy.
Harmonogram zajęć TAI CHI:
- m-c lipiec, sierpień 2018 r. 8h, (czyli 1 x w tyg.) jedna grupa w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza,
- m-c lipiec, sierpień 2018 r. 8h, (czyli 1 x w tyg.) druga grupa w Parku Żelewskiego.

- zajęcia rekreacyjne na basenie, posiadającym pływalnie krytą, jacuzzi, saunę itp. - ta forma zajęć ma objąć grupę 100 seniorów i dla każdej osoby przewiduje się 8 h zajęć - np. Aqua Centrum Hotel Faltom. Zajęcia odbywałyby się 8 grupach., 4 grupy po 12 osób i 4 grupy po 13 osób, z częstotliwością 1h w tyg. przez okres 8 tyg.
Harmonogram zajęć rekreacyjnych na basenie:
- dwie gr. (12+13 osób) od 8 stycznia do 2 marca 2018 r.
- dwie gr. (12+13 osób) od 5 marca do 27 kwietnia 2018 r.
- dwie gr. (12+13 osób) od 7 maja do 22 czerwca 2018 r.
- dwie gr. (12+13 osób) od 3 września do 26 października 2018 r.
czyli każda grupa uczęszcza przez 8 tygodni po 1 godzinie w wybrany uzgodniony dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.
Uzasadnienie:aktywność fizyczna seniorów

Zad. C) Trzy koncerty kameralne pod hasłem "Muzyka niejedno ma imię" dla widowni około 80 osób.
Muzyka poważna - Chopin,
Muzyka filmowa,
Muzyka taneczna,
Każdy z koncertów poprzedzony krótką prelekcją na temat danego gatunki muzyki, wykonawcy - jeszcze nieznani - uczniowie lub studenci szkół muzycznych (np. Wejherowska Szkoła Muzyczna lub Akademia Muzyczna z Gdańska).
Uzasadnienie: Pitagoras powiedział: " Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"

Szacunkowe koszty projektu

Razem 49.880 zł.
W tym:
Zad. A  Koszty kursu PPM (8 grup x 10 osób x 50 zł/osoba = 4.000 zł, ewentualne koszty wynajmu pomieszczeń w szkołach 8 grup x 5h x 25 zł/h = 1.000 zł)
Zad. B  Koszty gimnastyki zajęcia w centrach (100 osób x 16 zajęć x 12 zł/zaj.= 19.200 zł), koszty instruktora Tai chi (w parkach) 2 grupy x 8h x 17 zł/h = 1.280 zł, zajęcia rekreacyjne na basenie 100 osób x 8 h x 17 zł/h = 13.600 zł
Zad. C Koszt koncertu muzycznego 3 koncerty x 3.600 zł = 10.800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem wprowadzenia modyfikacji na etapie realizacji